3. Introducció al canvas

Benvingut al món del Business model Canvas o Canvas de model de negoci. Si tens una idea i vols dissenyar el teu model d’activitat d'una manera més pràctica, treballar i innovar, fes-ho amb aquesta eina. 

El mètode Canvas és una eina molt pràctica ja que et permet modificar tot el que vulguis a mesura que vas avançant en la seva anàlisi i testant les hipòtesis més arriscades que posen en joc la viabilitat de la teva idea/activitat.

Beneficis de treballar amb Canvas

  • El Canvas és molt senzill, una pàgina molt intuïtiva i divertida. Imprimeix-lo en mida XL, o bé dibuixa’l a la pissarra. Treballa’l amb post-its i/o retoladors de colors.
  • Un dels seus avantatges és que és una eina col·laborativa i permet treballar en equip: Penja el llenç a la paret i fes que estigui visible per a tothom. Retira les taules i treballa en grup d'una manera molt interactiva i dinàmica.
  • Visual: Et permet veure de manera global TOTS els aspectes importants que configuren el teu Canvas d’activitat. Et recomano que el deixis exposat un cop acabada l'anàlisi, perquè tots els membres tinguin clara la visió global de l'empresa d'un simple cop d'ull.

És una de les eines més emprades en la metodologia Lean Startup.

El Lean Startup adaptat a l’ensenyament

El nom el va triar l’Eric Ries, un enginyer de programari americà, que després d'entrar en contacte amb Steve Blank, va desenvolupar aquesta metodologia (basada gairebé al 100% en agile) per desenvolupar Startups innovadores.

 

La metodologia busca abans que res descobrir qui és el client objectiu, que en el teu cas serien els alumnes. Aquest primer client que necessita una solució a un problema o necessitat important. Un cop trobat aquest problema, la metodologia proposa un camí pas a pas per a anar desenvolupant la solució al seu problema, juntament amb el propi client, fent petits i sobretot ràpids avenços en la solució. Cada nova versió es presenta als clients i es recullen les seves impressions (feedback). D'aquesta manera, la solució que es construeix va millorant a poc a poc, perquè està en contacte directe amb el mercat (aula/curs). Llavors el resultat final és el que els clients (alumnes) veritablement necessiten, que sol ser diferent de la primera idea de negoci que se't va passar pel cap.

 

Si això ho traslladem al sistema educatiu es podria dir que:

  • La solució a un problema pot ser com explicar certs conceptes teòrics o pràctics als teus alumnes.
  • El camí per a desenvolupar la solució al problema és l’activitat en si mateixa.
  • El mercat i el client són els alumnes.
  • El resultat és l’assoliment i comprensió de la matèria per part de la classe, i el més divertit será que els resultats i els objectius variaran en funció de com vagis enfocant el projecte o activitat.

El punt fonamental quan parlem de metodologia Lean Startup en castellà, anglès o rus, és la velocitat. La velocitat a la qual dones voltes al procés d'idear, experimentar, mesurar i decidir, i tornem-hi en un bucle sense fi. En el teu cas no es tracta de velocitat sinó de controlar la durada, ja que estàs limitat pel temps lectiu.

L’ anàlisi amb Canvas

Abans de redactar qualsevol memòria de projecte, pla d'empresa, o activitat formativa explicant tots els apartats que componen el model, és crític esbossar i fer una anàlisi Canvas per a desenvolupar el model d'una manera ràpida i senzilla. Però abans t'has de qüestionar coses...